איך תשיגו יתרון תחרותי?

ארגונים המבקשים להשיג יתרון תחרותי בסביבת הכלכלה הגלובלית של המאה ה 21, המתאפיינת ברמת חיזויי נמוכה, תזזיתיות ורמת אי ודאות גבוהה, מאמצים תהליכי ניהול אסטרטגיים. תהליכים אלה כוללים מערך שלם של מחויבויות, החלטות ופעולות, משולבות ומתואמות, שנועדו לנצל את יכולות הליבה של הארגון, להשיג יתרון תחרותי על פני ארגונים אחרים ולהרוויח תשואות מעל לממוצע.

על מנת להבטיח כי מכלול פעולות הארגון אכן מובילות להשגת היעדים האסטרטגיים הרצויים משתמשים מנהלים בכלים ארגונים עוצמתים – מדידה והערכת ביצועים

מדידה והערכת ביצועים

האתגרים שמציבה הסביבה הכלכלית העולמית בימנו מחייבים את מקבלי החלטות להגדיר את האסטרטגיה של הארגון במונחי עמידה תחרותית ייחודית ולא רק במונחי יעילות תפעולית. התחרותיות היא לב ליבו של ניהול אסטרטגי, היא גורם עיקרי ביישומו ושיקול מרכזי בעיצובו ועמידה בה מחייבת ניתוח מתמיד ומתעדכן של הסביבה החיצונית והפנימית של הארגון, כלומר מדידה והערכת ביצועים.

תפקיד המדידה לשרת את ההנהלה הבכירה של הארגון כגורם מוטיבציה (מצפן ארגוני), המוביל לפעולה בכוון האסטרטגי הנבחר וככלי בקרה ניהולי, הבוחן את יישומה בפועל של האסטרטגיה הארגונית ומעמיד לרשותם של מקבלי ההחלטות מידע מהימן באשר לביצועי המערכת. המדדים מהווים בעצם תשתית ארגונית חיונית, המסייעת לתרגם את המונחים של אסטרטגיה, ייעוד וחזון לשפה אופרטיבית.

אימוץ טכניקות המבוססות על מדידה שיטתית ואובייקטיבית, דוגמת מדדי הביצוע (performance indicators), מאפשר הצבת סטנדרטים ברורים להצלחה ולכישלון*. כמו כן, מאפשרים מדדי הביצוע לאמוד את מידת השיפור או הנסיגה שחלו בביצועי הארגון בין שתיים או יותר נקודות מוגדרות ולהשוות את ביצועי הארגון לארגונים אחרים ולסטנדרטים מקובלים. בתהליך המדידה יש להקפיד על בהירות הגדרת היעדים שיחשבו כהצלחה ועל מהירות ביצוע המדידה, על מנת למזער הנזקים העלולים להיגרם כתוצאה מסטייה ביישום התכנית האסטרטגית. בנוסף על מערכות למדידת ביצועים לשקף את התרבות הארגונית בהן הן פועלות ולהתאים ליעדי  הארגון.

הנהלה המעוניינת ביישום של מדדי ביצוע, אמורה לשאוף לקבוצת מדדים, המספקת אינדיקציה טובה, רצופה וברורה לגבי הדרך בה יש לבצע את המשימות השונות (אופן הקצאת המשאבים, סוגי הפעילויות הנדרשות, ניצול המשאבים ביחס לתפוקות, השגת מטרות  ועוד). כמו כן, עליה לבחון אם הארגון אכן מתקדם לכיוון  שמכתיבה אותה אסטרטגיה.

 תמונת המציאות המתקבלת ממדידה שיטתית והידע הנצבר, מאפשר למנהלים זיהוי  ההזדמנויות והסכנות בשוק ותעדוף השימוש ביכולות הליבה של ארגונם, במרדף אחר התוצאות האסטרטגיות הרצויות קרי- יתרון תחרותי.

כתבה: מיה דיסטל

*לקריאה נוספת בנושא:

 Bititci, U. Carrie, A. and  McDevitt, L. 1997. “Integrated performance measurement systems: an

audit and development guide”, The TQM Magazine, 9(1).

Rabin, M. 2002. “The Law of Small Numbers”, Quarterly Journal of Economics

117: 775-816.

התחל לשבץ חכם כבר היום

התחל את המהפיכה הארגונית שלך. שיבוץ חכם, פשוט ושמתאים לך בדיוק.
בקשה להצגת המערכת

Accessibility Toolbar